Kernwaarden

Kernwaarden vormen de basis van wie we zijn en waar we voor staan bij Ecclesia Assen. Ze bepalen onze missie en visie en zijn van cruciaal belang in alles wat we doen. Ontdek onze kernwaarden en leer ons beter kennen.
 • De bijbel is ons fundament

  De Bijbel is Gods Woord vanaf het begin en geeft leven. Jezus, de Zoon van God, is het levende Woord geworden. Het Woord is God, Hij is ons fundament, onze Rots. In Hem ligt onze redding en op Hem zullen wij nooit wankelen. (Psalm 62:7)
  We geloven het volledige Woord van God als waarheid en zullen dit in alles verkondigen en naar handelen.

 • Bekering, doop en ontvangen van de Heilige Geest

  Alleen door het bloed van Jezus Christus kan je gered worden voor de eeuwigheid. Als je erkent dat je een zondaar bent en gelooft dat Jezus jouw schuld heeft betaald, dan volgt uit verlangen de doop voor afwassing van de zonden. Wij geloven in de kracht van de waterdoop. Je oude leven wordt begraven met Jezus en met Hem sta je ook weer op en je ontvangt een nieuw leven. De opstandingskracht waarmee Jezus opstond uit de dood is de Heilige Geest. Diezelfde Geest komt in je wonen. (Romeinen 8:11)

 • God geneest en bevrijdt

  Wij geloven dat bij God alles mogelijk is. God werkt door de gelovigen heen. Door de naam van Jezus worden mensen genezen en bevrijd van alles wat hen vast houdt. Zijn Geest werkt. Daarom zullen wonderen en tekenen de gelovigen volgen. (Marcus 16:17-18)

 • Wij vormen samen één familie

  Alle gelovigen samen vormen één familie, we zijn Kinderen van God, onze Vader. We zien naar elkaar om, zorgen en houden van elkaar als broers en zussen. Iedereen is even hard nodig, iedereen is het onderdeel van het lichaam van Christus.  Iedereen heeft een bediening, zijn of haar talenten binnen de gemeente. (1 Korinthe 12:12-30)

 • Wij zijn vrijgevig

  God kent vele namen in de Bijbel. Eén van die Namen is Jehova Jireh, de Heer zal voorzien. Vanuit Gods grote en rijke voorzienigheid  delen wij gul, blijmoedig en dankbaar uit. God heeft de blijmoedige gever lief. (Lucas 6:30, Lucas 21:1-4, 2 Korinthe 9:6-15)

 • Bijbelse principes over huwelijk en gezin

  Het huwelijk is door God ingesteld tussen een man en een vrouw. De verschillen tussen een man en vrouw komen prachtig naar voren als zij binnen het huwelijk de eenheid vormen zoals God dit bedacht heeft. Binnen de grenzen van dit huwelijk heeft God seksualiteit als iets prachtigs geschapen en dit gezegend met het voortbrengen van kinderen. Iedereen in een gezin heeft een mooie rol van God gekregen, vaders, moeders, broers en zussen. Vanuit Ecclesia Assen willen we bijdragen dat iedereen hierin tot bloei mag komen.
  We erkennen de gebrokenheid die er is in huwelijken en gezinnen. Daarmee mogen we naar Hem Die het geschapen heeft en geloven dat Hij herstel brengt daar waar de mens geen uitkomst meer ziet.

 • Er op uit gaan en discipelen maken

  Als je bekeerd en vergeven bent, gedoopt bent in water en de Heilige Geest ontvangen hebt, dan ben je een discipel van Jezus en doe je mee met de grote opdracht: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.” (Mattheüs 28-19-20) 

 • Israël en Gods Koninkrijk

  Het volk van God, Israël, heeft niet alleen in de Bijbel een bijzonder plaats.  God heeft met hen verbonden gesloten en uit hen is onze Koning Jezus voortgekomen. Aan Zijn Koninkrijk is geen einde gekomen. Door Jezus’ werk mogen wij nu ook bij de God van Israël horen. Zo is de belofte uitgekomen dat God alle volken wil zegenen.

  De gemeente van Jezus Christus is niet in plaats van Israël gekomen. 

 • Leven in verwachting van de opname van de gemeente

  Jezus heeft beloofd om terug te komen vanuit de Hemel om ons op te halen, om voor altijd bij Hem te zijn. Daar zien wij verlangend naar uit en wij leven in verwachting van dat geweldige moment. De Bijbel leert ons dat we klaar moeten staan, want Hij komt onverwachts terug. (1 Thessalonicenzen 5:2, 2 Petrus 3:10) De tekenen van komst zijn (Mattheüs 24) zijn nu zichtbaar in de wereld. Het precieze moment dat Hij komt weet alleen de Vader. Wij herkennen de tekenen, het duurt niet lang meer. Halleluja.

Iedere huisgemeente heeft zo haar eigen activiteiten en eigen invulling. De kernwaarden zijn voor iedere huisgemeente hetzelfde. Dat is het fundament waar ze opstaan en vrijmoedig willen uitdragen en naar leven. Vanuit Ecclesia Assen willen we iedereen daar in toerusten en op toe zien dat de kernwaarden. Buiten het aansturen van huisgemeenten zal Ecclesia Assen ook tal van andere activiteiten organiseren. Zie hiervoor onze agenda.

nieuwsbrief

Blijf met ons verbonden

Ontvang het laatste nieuws over de ontwikkelingen en activiteiten van Ecclesia Assen.