visie en missie

Visie

Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

Jezus zei tegen hem: "U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf"
Mattheüs 22:37-38

Dat mogen en willen we uitdragen als Zijn kinderen en daarin anderen tot voorbeeld zijn tot opbouw en uitbreiding van Zijn gemeente.

Groei van Zijn gemeente

Gods gemeente zal groeien als mensen het goede goede nieuws van Jezus in hun hart aannemen. Zijn liefde voor hen zal dan een verandering van het hart geven. Wanneer zij diep in hun hart geraakt worden door Zijn herstellende liefde en hun leven aan Hem willen geven, dan zullen ook zij zeggen:

“Wat moeten wij dan doen?”
Het antwoord is nog steeds:
“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave de Heilige Geest ontvangen."
Handelingen 2:37 en 38 

Zo zal de gemeente van God groeien.

De kracht van de Heilige Geest is zichtbaar in Gods gemeente

De bekeerde gelovige ontvangt de Heilige Geest. Hierdoor zal Zijn kracht zichtbaar worden in Zijn gemeente.

Gods wil is dat Zijn gemeente wandelt in Zijn Koninkrijk hier op aarde. De gemeente is Zijn handen en voeten om het evangelie te verkondigen en daar kracht bij te zetten. Wij geloven dat wonderen en tekenen hierop zullen volgen.

“Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht."
1 Korinthe 4:20

onze kernwaarden

Lees meer

missie

Het goede nieuws van Jezus’ liefde en waarheid bekendmaken en daar naar handelen.

Zoals God Zijn Zoon naar de aarde zond, zo worden ook wij gezonden, "om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van welbehagen van de Heere te prediken." (Lucas 4:18-19)

Een levende gemeente van Christus in Assen

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19

Zo zal de gemeente van Jezus Christus groeien en zullen er steeds nieuwe huisgemeenten ontstaan, waar vanuit ook steeds weer mensen uitgezonden worden om de blijde boodschap van het evangelie uit te dragen en te laten zien.

Vanuit Ecclesia Assen worden de oudsten van iedere ontstane huisgemeenten gevoed, aangespoord en gezonden. 

In dit alles is het fundament Jezus Christus, Hij die Waarheid is en Die vrij zal maken. Johannes 8:32

nieuwsbrief

Blijf met ons verbonden

Ontvang het laatste nieuws over de ontwikkelingen en activiteiten van Ecclesia Assen.